цели

Принос към икономическото, социално и културно устойчиво развитие на транграничната зона Мехединци-Видин посредством съвместни действия, насочени към туристическата инфраструктура, съответно общо проектиране на ключови туристически продукти и услуги, базирани на природното и културно наследство.