снимка

Проектът и по-конкретно идеята за популяризиране на район Мехединти-Видин като интегриран туристически продукт, като обща дестинация, беше допълнително популяризиран на национални туристически панаири в България /Софийски ваканционен и спа панаир на 13-15.02.2020 г., Панаир за културен туризъм Велико Търново в период 17-20.04.2019 г./ и национален туристически панаир в Букурещ 14-17.11.2019 г.

2-ри „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“ се проведе в София, България на 15-16 Ноември 2018г. В рамките на форума бяха представени промоционални материали, разработени по проект „6 причини да посетите трансграничния регион Мехединци – Видин“. Туристически атлас, карта и Книга на занаятчията бяха разпространени сред заинтересованите лица и посетителите на конгреса, като беше представена и допълнителна информация за възможностите за туризъм в целевия регион.

Признавайки значението на културното наследство и туризма, 2-рият „Международен конгрес на световните цивилизации и исторически маршрути“ адресира възможните варианти, чрез които световните цивилизации могат да бъдат „върнати към живот“ чрез туризъм, и по-точно чрез мрежата, развита около историческите маршрути. Конгресът изследва как туризмът по тези маршрути може да играе водеща роля за създаването на нови социално-икономически възможности за развитието на местно, регионално и национално ниво, като в същото време материалното и нематериалното древно наследство бива опазвано и популяризирано.

На 27 септември 2018 г. в сътрудничество с Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие и публичната администрация в Румъния) и Националния орган за съвместно управление на програмата (Регионална служба за трансгранично сътрудничество “Кълъраш” за границата Румъния – България – (Министерство на регионалното развитие и благоустройството в България) организират Годишната конференция на Програмата Interreg VA Romania – България в Крайова, Румъния.

Основният акцент в дневния ред на конференцията беше постигнатите резултати от успешните проекти, финансирани от Програма Интер-Рейн V-A Румъния-България, което направи резултатите по-видими.

Представители на Асоциация “Про-Мехединти” представиха проекта “6 причини за посещение на трансграничния регион Мехединти-Видин”, резултатите и дейностите. На участниците в конференцията бе представен и един туристически филм, реализиран по време на проекта.

Извън конферентната зала екипът на Асоциацията Pro Mehedinti изложи туристическите цели, изпълнени по проекта от занаятчиите в занаятчийските работилници.

Четвъртък, 16-ти Ноември, 2017, Съвместният секретариат в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България (РОТГС Кълъраш), организира, в партньорство с Управляващия орган и Националния орган, Годишна конференция на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Конференцията стартира с презентиране на основните постижения на Програмата Interreg V-A Румъния-България, фокусирайки се на 3-те покани за набирани на проектни предложения и на 82-та проекта, които са в процес на изпълнение. На информационна маса бяха представени промоционални материали, разработени по проект „6 причини да посетите трансграничния регион Мехединци – Видин“. Туристически атлас, карта и Книга на занаятчията бяха разпространени сред заинтересованите лица и посетителите на конференцията, като беше представена и допълнителна информация за възможностите за туризъм в целевия регион от членове на екипа на РПУР – Видин.

Трансилвания панаир на туризма – Брашов, Румъния

Ваканционно панаир на туризма – Тимишоара, Румъния

Дърворезба Workshop, Румъния

панаир на туризма от Румъния – Букурещ

Панаир на туризма – София, България

Бояджийски работилница – Румъния

Тапицерия семинар – България

Информационни семинари

Занаятчийски работилница – керамикаРумъния

Занаятчийски работилница – шиене / бродерия – България

Занаятчийски работилница колажБългария