За Про-Мехединци

Asociatia-pro-mehedintiСдружение Про-Мехединци е неправителствена организация, основана през 2007 г., с явна мисия за подпомагане цялостното устойчиво развитие в Мехединци чрез насърчаване на природните и културни ценности на регионално, национално и европейско ниво.

Сдружението си поставя цели, както е посочено и в неговия устав, да защитава и поддържа чиста околна среда, да повишава активното участие на гражданите в обществения живот и да допринесе за повишаване на тяхната информираност по отношение значимостта на природните и културни ценности.

Екипът на проекта е с голям опит в изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, за развитие на туристическия сектор, околната среда, както и на пазара на труда. Членовете на екипа имат отлични умения в управление на проекти, работа с медии  и експертиза в обществените поръчки.

Натрупаният опит в резултат на успешно изпълнените проекти в областта на туризма ни дава възможност да разработим този проект и да разширим зоната на интервенция, да разширим целевите групи и да предложим дейности за по-нататъшно развитие на региона.