За РПУР – Видин

rpsd-logo_bg_micСдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ РПУР – Видин

Сдружение РПУР-Видин има над 10 години опит в разработването и изпълнението на проекти финансирани от фондове и програми, като се започне с програма ФАР, Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 г. и други донорски институции, като Сдружението е изпълнявало ролята на водеща или партнираща организация. Организацията разполага с екип от доказани експерти в области като провеждане на обучения, развитие на туризма, организиране на работни срещи и семинари, изложби и танцови изпълнения, както и регионалното развитие, околната среда и развитие на туризма.

Повече от 5 проекта, изпълнявани от РПУР – Видин са свързани с дейности за развитие на туризма по поречието на Дунав, културен обмен в областта на народните традиции, организиране на обучения по изкуства и занаяти. В изпълнение на предишни проекти са реализирани дейности за подобряване на околната среда, за развитие на туризъм по река Дунав, с цел да се намали замърсяването на реката и да се приложат конкретни мерки за развитие на туризма по поречието на реката. Този проект допринесе за повишаване на осведомеността на широката общественост чрез запознаване и насърчаване на съществуващите възможности, свързани със зони в Натура 2000 и изграждане на ценни активи, които могат да бъдат предпазени чрез съвместни интервенции.