6 причини да посетите Мехединци - Видин трансграничния регион

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

www.interregrobg.eu